logotypy UE


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Doświadcz tego sam"


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy)  

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-PU14/19

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Termin realizacji: 02.03.2020 - 30.09.2023


GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
 

Nabycie przez studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach niezbędnych na rynku pracy kompetencji w zakresie projektowania uniwersalnego.

Projekt obejmuje studentów i pracowników 13 kierunków studiów:

  • administracja, logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia stosowana, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Społecznych
  • matematyka i informatyka na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • zoopsychologia za animaloterapią na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
  • pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu